Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace

 

Školní řád

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 30zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci Mateřské školy Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace.

1. Práva a povinnosti zákonných zástupců, dětí a zaměstnanců MŠ

 

1.1 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé přijaté dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • všechna další práva vyplývající z Úmluvy o právech dítěte a Listiny lidských práv a svobod a práva stanovená školským zákonem,
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo si hrát, právo na soukromí,
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (právo projevit názor, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole,
 • rozvíjet všechny své schopnosti a nadání,
 • na volný čas na hru a setkávání se s jinými dětmi,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školními poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

1.2 Základní povinnosti dětí

 

 • Děti jsou povinny dodržovat dohodnutá pravidla bezpečnosti
 • Děti jsou povinny dodržovat třídní pravidla soužití.
 • Děti jsou povinny dodržovat základní pravidla společenského chování (pozdravit, poděkovat, omluvit se, apod.)
 • Děti jsou povinny uklízet použité hračky a pomůcky, dodržovat pořádek.

 

1.3 Základní práva zákonných zástupců dítěte

 

 • Zákonní zástupci dětí, popřípadě jiné osoby jako pěstouni, opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,
 • informovat se o organizaci činností a režimu dne v MŠ, nahlížet do výroční zprávy, ŠVP a programů školy
 • konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou, popřípadě ředitelkou školy,
 • přispívat svými náměty a nápady k obohacení výchovného programu školy,
 • na diskrétnost a ochranu soukromí, týkajících se osobního a rodinného života,
 • po domluvě s ředitelkou nebo učitelkou být přítomen vzdělávacím činnostem svého dítěte pokud to zvláštní okolnosti vyžadují (např. návštěva školského poradenského zařízení, obtížná adaptace dítěte) za dodržení příslušných podmínek (např. hygienických),
 • projevovat připomínky k provozu mateřské školy učitelkám, popřípadě ředitelce školy
 • pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte z MŠ za dodržení předem stanovených podmínek školy,
 • získat informace dle zákona č. 106/99 Sb., v platném znění o svobodném přístupu k informacím,
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

 

1.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí

 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 • zajistit řádné osobní předání dítěte učitelce na třídě,
 • zajistit, aby dítě v mateřské škole mělo adekvátní vybavení pro výchovu a vzdělávání v mateřské škole (vhodné převlečení pro pobyt v mateřské škole i na pobyt venku, náhradní oblečení, obutí, apod.)
 • nahlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 • zodpovědně přihlašovat a odhlašovat dítě ke školnímu stravování a docházce,
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • nahlásit nepřítomnost dítěte a dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č.561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a školní stravování inkasem, popřípadě v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny. Ředitelka školy může při nesplnění této povinnosti ukončit předškolní vzdělávání dítěte v MŠ, dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35. Stravné a úplata za předškolní vzdělávání je hrazena v české měně. V případě úhrady ze zahraničí v jiné měně zákonný zástupce bere na vědomí, že případné bankovní poplatky budou připočteny k úhradě za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání,
 • dbát na pořádek, bezpečnost a klid ve všech prostorách mateřské školy,
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí zásady společenského a kulturního soužití v MŠ (osobní příklad, vzájemné pozdravení, slušnost, vzájemná ohleduplnost, kultura mluvního projevu) a pravidla bezpečnosti,
 • nenechat své děti volně pobíhat po schodech, lézt na zábradlí, jezdit po zábradlí, šplhat na okenní parapety, ani je tam záměrně umisťovat, brát věci, které jsou majetkem mateřské školy apod.,
 • nahradit škodu způsobenou mateřské škole jednáním svým nebo svého dítěte i v případě vzniku škody z nedbalosti,
 • nedovolit, aby děti nosily do mateřské školy předměty ohrožující jejich zdraví (předměty propagující násilí – nože, meče, zapalovače, zbraně aj.), návykové látky jakéhokoliv typu, předměty ohrožující mravní výchovu dítěte, mobilní telefony a cenné předměty (např. zlaté řetízky, náušnice, přívěsky apod.),
 • nevpouštět do budovy mateřské školy cizí osoby, upozorňovat na přítomnost cizích nebo podezřelých osob v objektu,
 • včas vyzvedávat dítě z mateřské školy a před zavírací dobou opustit budovu mateřské školy,
 • nezdržovat se v areálu mateřské školy déle, než po dobu nezbytně nutnou,
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu a školní řád mateřské školy,

sledovat a číst informace na školních nástěnkách,

 • pravidelně sledovat, případně rozporovat záznamy v záznamových arších akcí jednotlivých tříd,
 • nezdržovat se v areálu školní zahrady pokud není otevřena veřejnosti nebo neprobíhá akce MŠ

 

1.5 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

 

 • Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy přispívají svojí činností k naplnění výše uvedených práv dětí
 • Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy dbají bezpečnosti své a bezpečnosti svěřených dětí
 • všichni pracovníci školy nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání a vhodné oblečení dětí ve třídě i při pobytu venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku aktuálním klimatickým podmínkám (mráz, sluneční záření apod.). Pokud to podmínky nedovolují (náledí, inverze aj.) ven s dětmi nevycházejí,
 • všichni pracovníci školy mají právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svoji práci,
 • pedagogický pracovník rozhoduje o metodách a postupech vhodných pro naplnění stanovených výchovných cílů školy,
 • všichni pracovníci školy odpovídají zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. Správní zaměstnanci, asistenti pedagoga, školní asistenti, chůvy se nevyjadřují k pedagogickým procesům a vzdělávání dětí, pokud k tomuto nejsou výslovně pověřeni ředitelkou školy. Připomínky k fungování organizace, či další dotazy směřují k ředitelce MŠ.
 • všichni pracovníci mateřské školy zodpovídají za to, že se zákonní zástupci ani jiné osoby nesmí, bez předchozí domluvy, pohybovat samostatně v prostorách mateřské školy.

 

1.6 Pravomoci ředitelky školy

 

Ředitelka mateřské školy má právo ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím telefonickém upozornění, jestliže:

 

 • dítě nedochází do mateřské školy bez omluvy déle než 14 dnů. Poté upozorní ředitelka školy zákonného zástupce písemně na možnost ukončení předškolního vzdělávání dítěte,  neomluví-li zákonný zástupce dítě ani po písemném upozornění, rozhodne ředitelka školy o ukončení jeho docházky, na jeho místo bude přijato dítě z řady náhradníků
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (např. opakovanými pozdními příchody narušuje režim mateřské školy)
 • ukončení doporučí dětský lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu zkušebního pobytu dítěte
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu
Celý školní řád ke stažení_ZDE