Zápis do mateřské školy pro šk.rok 2019/2020

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020 se koná v kanceláři ředitelky MŠ:

v pondělí 13.5. 2019 od 9:00 do 16:00 (polední pauza 11,30 hod. do 12,00 hod.)

v úterý     14.5. 2019.od 9:00 do 12:00

 
K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem.
 
 

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU:

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ - V mateřské škole při zápise odevzdáte čitelně, hůlkovým písmem vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí dítěte (najdete v sekci "ke stažení" nebo si můžete vyzvednout osobně v mateřské škole v den otevřených dveří 6.5.2019). 

  • RODNÝ LIST DÍTĚTE 

  • OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce

 
 
Podáním žádosti a předložením platných dokladů bude zahájeno správní řízení. 
 

Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí Vašeho dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.

 

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2020/2021 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc, rozhodnutí soudu). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Seznam přijatých dětí od 1.9.2019

 
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

001/2019, 002/2019, 003/2019,004/2019, 005/2019, 006/2019, 007/2019, 008/2019, 009/2019,011/2019,
012/2019, 013/2019, 014/2019, 015/2019, 016/2019, 017/2019, 018/2019, 020/2019, 021/2019, 022/2019,
023/2019, 024/2019, 025/2019
 

Zveřejněno dne 22. 5. 2019         Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS., Ředitelka MŠ