Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace přijala děti evidované pod  registračními čísly - ke stažení zde:

 


Zveřejněno dne 18. 5. 2020      

Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS., Ředitelka MŠ

 

 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2020/2021

 

Zápisy proběhnou :

4.5.2020           od 9:00 – 16:00

5.5. – 7.5.2020 od 9:00 – 12:00

 

V letošním školním roce budou vzhledem k epidemiologické situaci zápisy probíhat v MŠ bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Do mateřské školy jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let věku.

 

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOU DO 31. 8. 2020 PĚTI LET.

 

Zákonný zástupce doručí k přijetí k předškolnímu vzdělávání mateřské škole:

  • žádost o přijetí (formulář ke stažení zde),

nezbytnými přílohami žádosti jsou

  • prostá kopie rodného listu dítěte (rodný list lze odeslat dálkovým způsobem),
  • čestné prohlášení o očkování dítěte, včetně kopie očkovacího průkazu dítěte (ke stažení zde). Tento požadavek se netýká zákonných zástupců, kteří již mají potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte.

 

Pokud si žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nemůžete vytisknout, můžete si ji vyzvednou v MŠ v termínu 4. – 5.5.2020.

 

Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání. Dítě nastupující povinnou předškolní docházku, narozené do 31. 8. 2015 doloží vyšetření dětského lékaře o zdravotní způsobilosti.

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vč. příloh) doručí zákonný zástupce mateřské škole jedním z následujících způsobů:

 

  • datovou schránkou,
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  • poštou nebo do poštovní schránky umístěné na budově MŠ (vedle vchodu k ředitelce školy),
  • v krajním případě osobním podáním v MŠ po předchozím objednání (telefonicky 596 411 342, 731 520 459, emailem na msprima@seznam.cz)

 

Po doručení žádosti mateřské škole bude na email uvedený v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zasláno přidělení registračního čísla.

 

Pokud bylo podání učiněno jinými technickými prostředky (např. e-mailem bez uznávaného el. podpisu, telefaxem apod.), je nutné do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v MŠ.

 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání probíhá dle platných kritérií (ke stažení zde).

 

Do 18.5.2020 bude zveřejněn na webu MŠ, v MŠ seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, a to pod přidělenými registračními čísly.

 

V termínu 18. a 19.5.2020 v době od 8:00 – 13:00 si zákonní zástupci vyzvednou u ředitelky mateřské školy rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je potřeba doložit písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Děti s odloženou školní docházkou doloží při zápisu do MŠ rozhodnutí ředitele/ky ZŠ o odkladu povinné školní docházky a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

 

Děti s jiným než českým státním občanstvím mají přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako státní občan ČR a pokud jsou:

- státním občanem jiného členského státu EU,

- rodinným příslušníkem státního občana ČR nebo jiného členského státu EU,

- osobou s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR nebo jiného členského státu EU,

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (pokud nebude naplněna kapacita MŠ).

 

Při vlastním zápisu dbejte pokynů zaměstnanců MŠ.

 


Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS., Ředitelka MŠ