Úřední deska

Povinně zveřejňované informace

 

Název organizace:

Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace

IČO: 70958246

 

Mateřská škola byla otevřena dne 3. 3. 1969, a do sítě škol je zařazena od 1. 7. 2002

Rejstřík škol.

 

Statutární orgán: ředitelka Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS.

 

Zřizovatel: Statutární město Havířov

 

Organizace sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu

 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace:

 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat předškolní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

 

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

a) poskytování předškolního vzdělávání,

b) zabezpečování školního stravování dětí,

c) zabezpečování stravování a stravovacích služeb (závodní stravování) vlastním zaměstnancům.

 

Organizační schéma:

 

Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy. Ředitelce mateřské školy jsou přímo podřízeni: vedoucí učitelka, vedoucí školní kuchyně, účetní, provozní zaměstnanci, zaměstnanci na DPP a DPČ. Vedoucí učitelce jsou přímo podřízení pedagogičtí zaměstnanci. V době nepřítomnosti ředitelky je vedoucí učitelka pověřena jejím zastupováním. Vedoucí školní kuchyně jsou přímo podřízení zaměstnanci školní kuchyně.

 

Členění na útvary - vedení školy, útvar pedagogický, útvar správních zaměstnanců, útvar školního stravování a útvar ekonomický.

 

Úřední hodiny: PO – PÁ (po předchozí domluvě)

 

Datová schránka: b8tkraq

 

Číslo účtu: 27-2888850217/0100

 

Školní vzdělávací program: Cesta za poznáním

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠ:

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v platném znění, Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění, Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

 

Dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti MŠ ředitelka. Všechny informace jsou přístupné v ředitelně vždy v dohodnutém termínu. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací. Sazebník úkonů

 

Naše organizace respektuje soukromí osob a ctíme ochranu osobních údajů.

 

Cílem směrnice o GDPR je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci organizace a při předávání ke zpracování třetím subjektům a zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato Směrnice upravuje postupy a povinnosti zaměstnanců MŠ, jakož i jiných osob, podílejících se na zpracování osobních údajů MŠ při nakládání s osobními údaji, jakož i pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, používání, šíření a uchovávání takových osobních údajů. Veškeré povinnosti uložené touto směrnicí zaměstnancům se použijí obdobně i na jiné osoby podílející se na zpracování osobních údajů mateřskou školou, pokud byly s touto směrnicí seznámeny a zavázaly se ji dodržovat.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v Mateřské škole Přímá Havířov zastává pan Ing. David Biegun

 

Dokumenty - Přehled hlavních dokumentů školy:

  • Zřizovací listina
  • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • Vnitřní dokumenty školy:

1. Organizační řád školy

2. Školní řád

3. Vnitřní řád školní jídelny

4. Provozní řád MŠ, ŠJ

5. Vnitřní účetní směrnice

6. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

7. Vnitřní platový předpis

8. Směrnice pro svobodný přístup k informacím a další....

 

Dokumenty jsou k nahlédnutí v mateřské škole v době jejího provozu, některé jsou zveřejněny na nástěnce v mateřské škole.

 

Formuláře – k dispozici na třídách, nebo u vedení MŠ

 

Výroční zpráva o činnosti školy 2017-2018, 2018-2019

Roční zpráva o povinně zveřejňovaných informacích podle zákona č.106/1999 Sb.  2018

 

Rozpočet příspěvkové organizace  2019, 2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 2021, 2021-2022

Účetní uzávěrka: 2018, 2019

 

Prohlášení o přístupnosti webových stránek ZDE.

 

Vzory licenčních smluv - Nejsou

 

Výhradní licence – Nejsou